Utylizacja zwierząt

 

Ludzie podziwiający widok ze wzgórzaOdejście ukochanego zwierzęcia jest ogromnym przeżyciem dla jego właścicieli , którzy pragną aby również po śmierci ich ukochany pupil miał zapewniony szacunek i godne traktowanie.
W Polsce obowiązuje zakaz pochówku zwierząt domowych w ogródkach, parkach na działkach oraz innych tego typu miejscach.

Ze względu na doświadczenie i empatię zapewniamy Państwu poszanowanie i godny odbiór zwłok zwierząt, które odeszły oraz najwyższą uwagę i delikatność w ich transporcie w celu dalszego ich spopielenia-utylizacji.
Aby zachować najwyższy stopień higieny i poszanowania odbieranych padłych zwierząt nasza firma do ich odbioru i przewozu stosuje atestowane kontenery i pojemniki zaakceptowane przez Powiatowy Inspektorat Weterynaryjny.

Dlatego mamy nadzieję iż usługi naszej firmy pozwolą Państwu w sposób jak najmniej dla Was bolesny pogodzić się z odejściem Waszego ukochanego Pupila.
Firma AMI posiada własne pomieszczenia mroźne i zapewnia gabinetom weterynaryjnym oraz klientom indywidualnym natychmiastowy odbiór i transport zwłok zwierząt do miejsca ich głębokiego zmrożenia do czasu dalszej utylizacji lub spopielenia.
Mając na uwadze wszystkie aspekty nagłego odejścia zwierząt jesteśmy w stanie odebrać padłe zwierze w czasie do 1 godziny z terenu Wrocławia oraz możliwie najszybciej z terenów spoza granic miasta w zależności od odległości. Na życzenie klienta odbieramy padłe zwierzęta z terenu całego kraju.

PRZY ODBIORZE PADŁEGO ZWIERZĘCIA WYSTAWIAMY DOKUMENT POTWIERDZAJĄCY, IŻ ZGODNIE Z USTAWĄ PAŃSTWA OBOWIĄZKIEM PRZEKAZALI  PAŃSTWO ZWIERZĘ DO SPOPIELENIA- UTYLIZACJI. OBOWIĄZEK ZUTYLIZOWANIA PADŁEGO ZWIERZĘCIA SPOCZYWA NA JEGO WŁAŚCICIELU.
Na podstawie tego dokumentu świadczącego o przekazaniu zgodnie z ustawą padłego zwierzęcia do utylizacji można wyrejestrować zgłoszone wcześniej zwierzęta celem uniknięcia dalszych za nie opłat lub zakończyć ewentualna umowę adopcyjną.
UWAGA !!! Każda firma uprawniona do odbioru i przewozu zwłok padłych zwierząt celem dokonania dalszego ich spopielenia-utylizacji jest zobowiązana do wystawienia Państwu w/w dokumentu.

W Polsce postępowanie ze zwłokami zwierzęcia zostało uregulowane rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 z dnia 21 października 2009 r. określającym przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego i produktów pochodnych, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi,
i uchylającym rozporządzenie (WE) nr 1774/2002 (rozporządzenie o produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego) (Dz.U.UE.L.2009.300.1 z dnia 2009.11.14) oraz rozporządzeniem Komisji (UE) nr 142/2011 z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie wykonania rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1069/2009 określającego przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi (Dz.U.UE.L.2011.54.1 z dnia 2011.02.26).